Bezplatné doručení na území České Republiky

Kontakt info@ceramikker.cz

Jste na webovém rozhraní www.ceramikker.cz (zde označeno „webové rozhraní“), jež řídí naše firma

PrimeStuff Sp. z o.o. se sídlem Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki, Polsko

DIČ: 542-339-98-74

registrovanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Białymstoku, vložka 0000837225.

Adresa pro zasílání:  PrimeStuff Sp. z o.o., Kwiatowa 15, 16-001 Ignatki, Polsko Kontaktní email: info@ceramikker.cz  

Uvědomte si, prosím, že ať už prostřednictvím webového rozhraní nakupujete, přihlašujete se na něj či jej pouze prohlížíte, musíte dodržovat níže uvedená pravidla, která definují a specifikují podmínky využívání všech funkčních částí webového rozhraní.

1. Registrace na webovém rozhraní

Na internetovém rozhraní můžete provést registraci pomocí registračního formuláře, který je na webu k dispozici. Do tohoto formuláře je třeba zadat vyžadované informace, hlavně jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Registrace vede k vytvoření uživatelského účtu.

Pro vstup do uživatelského účtu budete potřebovat uživatelské jméno a heslo. Údaje pro přístup do účtu je třeba chránit. Naše firma neodpovídá za eventuální zneužití účtu třetí stranou.

Data uvedená při registraci musí být pravá a kompletní. Účet, který byl založen s nepravdivými či neúplnými informacemi, můžeme zrušit bez náhrady.

Pokud dojde ke změně Vašich informací, doporučujeme rychlou aktualizaci v uživatelském účtu.

S uživatelským účtem můžete zejména objednávat zboží, monitorovat objednávky a upravovat uživatelský účet. Další možné funkce účtu budou vždy zobrazeny na internetovém rozhraní.

Upozorňujeme, že máme oprávnění Váš uživatelský účet bez odškodnění zrušit, pokud dochází k porušení dobrých mravů, platných zákonů nebo těchto uživatelských podmínek prostřednictvím Vašeho účtu.

2. Ochrana osobních údajů

Při vytváření objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám dáváte některé Vaše osobní informace. Dále při používání webového rozhraní dochází k sbírání, ukládání a zpracovávání dalších informací, ke kterým máme přístup. Zadáváním osobních údajů a používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k níže uvedeným cílům, a to až do chvíle vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zacházení s osobními údaji proto jednáme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění následujících předpisů.

2.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty informace, které nám dobrovolně dáváte při vyplňování objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré data, které identifikují nebo mohou rozpoznat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, ale nikoliv výhradně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s používáním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a množství přístupů na webové rozhraní, informace získané prostřednictvím souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

2.2. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám hlavně umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejjednodušší používání webového rozhraní.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využití analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv zrušit formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

2.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je zapsána v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00065099. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další shromažďované údaje jsou plně chráněny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.4. Komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku tvoří externí dopravci a osoby zapojené do dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

2.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:

požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;

požadovat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Naše společnost má sídlo v České republice, případní zpracovatelé osobních údajů mohou mít sídlo jak v České republice, tak v zahraničí.

3. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost používá tzv. „cookies“. Webové rozhraní také využívá službu Google Analytics a možná i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K používání cookies dochází i při využití těchto služeb.

3.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory uložené do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji uvedeným na webovém rozhraní.

3.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

3.3. Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

4. Ochrana autorských práv

Webový obsah umístěný na stránkách (texty, snímky, grafiky, loga atd.), včetně softwaru stránky a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn právy jiných osob. Obsah nesmíte upravit, klonovat, reprodukovat, distribuovat či používat k libovolnému účelu bez našeho souhlasu či vlastníka autorských práv. Specificky je zakázáno jakékoliv zpřístupňování fotek a textů na stránce zdarma či za poplatek.

Názvy a označení produktů, zboží, služeb, firem a korporací mohou být registrované ochranné známky odpovídajících vlastníků.

4.1. Jakým způsobem budeme reagovat na porušení autorských práv?

Pokud dojde k neuposlechnutí výše zmíněného zákazu, budeme postupovat dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, podle aktuálního znění předpisů.

Naše firma jako majitel autorských práv má zejména nárok žádat, aby bylo zastaveno zasahování do našich autorských práv, a vyžadovat odstranění nelegálních kopií chráněného materiálu.

Dále máme právo žádat adekvátní odškodnění za vzniklou škodu.

5. Další aspekty spojené s používáním webových stránek

5.1. Upozorňujeme, že kliknutím na určité odkazy na webových stránkách můžete opustit web a být přesměrováni na stránky třetích stran.

5.2. Naše firma neodpovídá za chyby vzniklé kvůli zásahům třetích stran do webových stránek nebo použitím v rozporu s jeho účelem. Při používání webu nesmíte využívat metody, software, skripty nebo jiné procesy, které by mohly negativně ovlivnit jeho fungování, tedy hlavně narušit systém nebo nadměrně ho zatěžovat, a dále nesmíte podnikat žádnou činnost, která by vám nebo třetím stranám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně používat softwarové vybavení nebo jiné části webových stránek a používat webové stránky nebo jeho části či softwarové vybavení způsobem, který by byl v rozporu s jeho účelem či zaměřením.

5.3. Nemůžeme garantovat nepřetržitý přístup na webové stránky, ani jejich bezchybnost a bezpečnost. Neodpovídáme za škodu způsobenou při získávání přístupu a používání webových stránek, včetně možné škody při stahování dat publikovaných na webových stránkách, škody z důsledku přerušení provozu, výpadku webových stránek, počítačovými viry, škodu kvůli ztrátě dat, zisku nebo neautorizovanému přístupu k přenosům a informacím.

5.4. Pokud při používání webových stránek spácháte nelegální nebo neetický čin, máme právo omezit, pozastavit nebo zrušit váš přístup na webové stránky bez jakékoliv kompenzace. V takovém případě jste také povinni uhradit naší firmě škodu, která vaším jednáním podle této části prokazatelně vznikla, a to v plné částce.